Denní program

Denní režim vychází z Rámcového programu výchovné práce předškolní výchovy, koncepce školy, věkových  a vývojových zvláštností dětí. V mezích možností je obměnitelný a dává možnost přizpůsobení se momentálním situacím ve škole nebo jednotlivých třídách.
Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a odpočinku.
Časové rozvržení denního programu je orientační, závisí na věkové skupině dětí a umožňuje paní učitelkám pružně reagovat na neplánované situace, náladu dětí, počasí a podobně.

 

 

Jak vypadá náš den:

 

7:00–8:30
Příchod dětí do MŠ – děti se schází v jedné třídě (v době od 7.00 – 7.30), která je označena ve vstupní místnosti u zvonků. Zde si hrají s kamarády z ostatních tříd. Po příchodu své paní učitelky (7.30) odchází do své třídy.

7:30–8:30
Spontánní, řízené i částečně řízené hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru, individuální péče o děti se specificky vzdělávacími potřebami, smyslové hry, … Rozvíjení podnětů nabízených paní učitelkou (individuální, skupinové, didakticky zaměřené činnosti). 

 

8:30–8:40

Úklid hraček. Hygiena.

 

8:40–9:00
Ranní cvičení (rušná část, cviky pro podporu a rozvoj tělesného zdraví, cviky a protažení vhodné pro daný věk dítěte, cvičení s pomůckami, rytmická cvičení, pohybová hra, relaxace).

 

9:00–9:30
Hygiena, svačina

9:30–10:00
Denní rituály pro podporu soudružnosti, pocit bezpečí, upevnění vztahů a přátelství. Činnost řízená paní učitelkou v souladu s TVP, který vychází ze ŠVP (hudební, výtvarné a pracovní, tvořivé, jazykové a literární činnosti rozvíjející všechny oblasti vývoje dítěte). U předškolních dětí probíhá intenzivní příprava na základní školu. Za příznivého počasí se hlavní činnost přesouvá ven.

 

10:00–11:40
Pobyt venku – hry a aktivity na školní zahradě, cvičení s trenérem, vycházky (tématické procházky, častá návštěva Obory Hvězda), výlety, sportovní činnosti  a aktivity se zařazením dopravní tématiky a ekologie.

11:40–12:30
Převlečení oblečení z venku, hygiena. Oběd (zvládání sebeobsluhy, správné stolování, slušné a společenské chování, ohleduplnost k ostatním).

12:30–13:00
Hygiena po obědě, příprava na odpočinek dětí. Vyzvedávání dětí, které nebudou odpočívat. 

 

13:00–14:30

Odpolední klid (čtení nebo poslech pohádky), předškolní děti a děti, které mají nižší potřebu odpočinku, mají od 13:30 náhradní program – např. hry u stolečků, skupinové i individuální činnosti, příprava na školu, pracovní a grafomotorické listy, klidové činnosti, logopedická chvilka, apod.)

 

14:30–15:00
Hygiena, svačina

 

15:00–17:00
Vyzvedávání dětí. Příprava na zájmové kroužky. Rozvíjení podnětů nabízených paní učitelkou (individuální, skupinové, společné), didakticky zaměřené činnosti. Pobyt venku a pohybové hry na školní zahradě.